அறுத்தெறி முலைகளை/ Behead the Breasts

ஆறிலும் சாவு நூறிலும் சாவு
சென்று வா மகனே! வென்று வா மகனே !
என்று தானே வேலும் கையுமாய்
வீறு கொண்ட நடையோடு
போருக்கு அனுப்பினேன்.

புறமுதுகிட்டு ஓடி புழுதியில் விழுந்தனையோ!
புல்லருவி பெற்ற மகனே
என பெயர் அழைக்க வைத்தனையோ!

கோழைக்கு பால் கொடுத்த
கொடுங்க்கூற்று முலைகளே
மண்ணில் வீழ்வாய்
அறுத்தெறி முலைகளை
என அறுத்தெறிந்தாள் தமிழச்சி !

Translation Courtesy :  Anamika

Anamika is an amazing writer and a blogger..her blog is here

Oh my son, death is inevitable,
Even if it is at sixth year or hundredth,
So, with grit and strength, I sent you to the battlefield
To win for the motherland and come
With the majestic walk and the strong weapons
To fight the war with hope I send you
I sent you to the battlefield to win and come
But instead of boldness you showed
Your back to the enemy, trying to escape,
Falling on the ground with arrows at your back
Oh, you made me the weed of a brave farm giving birth to you,
Me being the proud Tamil woman, I am,
I chop you oh my shameful breasts,
That fed a coward, down to the ground.

Your eyes are the liars

You gaze at me like a pointed gun,
I never waged war against a paisan,
Thy eyes swallowed me like a drop of water-
Caging the full moon on its kisser;
I am imprisoned inside your pupils-
without breaking the eyelids.
Don’t ever accuse me for tormenting,
Your heart and soul.
O, My angel I feel secured,
You not jailed me though,
To save me from dust and ash,
I feel warmth of love, and tears,
Feeling dual love in my life, when
You birthed me two times in your eyes.

He enthralled her

He twisted the whip against her plait,
She fell on his lap as a bestie,
He took her on his chest,
Consoled the her desires.

Talked for hours and played like babies ,
They are best pals in heart,
Yet, time has come to end the story,
They are dusts in the time,
Memories will speak the lures he inseminated.

A long break- Hello friends

Hello dear friends, It has been long time we met here. I have not turned to this blog for a quite long time due to personal commitments. I feel we will connect more now. I will write more posts with new ideas and what I can write upon.

Thanks for your supports and being with me for all this while.

Happy blogging to you all

Full moon night

3577805-exoplanet_6
 
We walk to the place,
Far away from this earthians land,
No humanoids around the eyes sight,
We walk hand in hand.
 
A breezy place it’s is,
Feathery flowers we feel the smell,
Heart and our beats are high,
We cherish the loneliness,
To shout out the heart filled with.
 
Moon lightens  the darkness into brightness,
Stars gaze in blush looking us,
We hug like a twisted band,
Every inch of us, release the remorse,
That our souls had for years.
 
Nothingness in mind,
Emptiness in physique,
They might call it making love,
But we feel uniting the soul.

The Bountiful Nature – Save Trees

A Duet with a blogger friend Anamika about Mother nature and Trees!

Anamika's Blog

Dear fellow bloggers and readers, this beautiful poem was the result of a collaborative and cumulative effort with a dear friend Alienpoet and I take pleasure in thanking him for this joint effort. You can read his wonderful posts, which is a treat to any blogger at https://alienpoems.wordpress.com . For now enjoy a taste of both the world of Alienpoet and Anamika.

IMG-20180806-WA0001.jpg

These trees dance like the carefree bees,
The flowers hanging like the stars,
As we follow the path the nature laid,
We stood against the silhouette of leaves..

As the wind careth the leaves,
They dance to the tune of the wind,
The nature showing the way,
To tread the path of the unknown bay.

We lean to learn the lessons of life,
As we advance the jungle, the cluster of trees and bees, teach us a lesson,
Trees never stop blooming the flowers,
Though bees suck the nectar…

View original post 118 more words

RIP People’s President: Bharat Ratna Dr.APJ Abdul Kalam

She lost her missile man,
The true patriot of her peninsular landscape,
Born at the south,
He saved the sovereignty from the west,
He lead his children from the north,
He sacrificed his life from the east,
At last he rest in peace on the hands,
Of the God,
His dreams,
His wings of fire are fluttering with us,
His ignited minds are we,
The luminous sparks been planted in our hearts,
The hands left us a manifesto for change,
He urged to forge our future,
The turning points he made us to draw,
He poured the light on us to blossom,
Envisioned an empowered nation,
He will live in his inspiring thoughts,
The reignited indomitable spirit he left,
Will continue his journey,
To empower three billion people,
The mission India he made,
Will accomplish the target he dreamed.

Note:
From 11th line, each line has the name of  Bharat Ratna Dr.APJ Abdul Kalam’s books name.