பூக்கள் கூட காதலிக்கும்

ஒருநாள் வாழ்வேன்
என்று தெரிந்தும்
உனக்காக மலர்கிறேன்
உன்தலையில் ஒருநாளேனும்
வாழ்ந்துவிட வேண்டுமென்று!

English: (to a typical Tamil woman, the flowers say):

Though,my life is for a day,

A thumb rule of my life,

I still blossom from the stem,

To live on your plait for a day!

நம் காதலுக்கு ரோஜா மரணம்

ஒவ்வொரு ரோஜாவின் மரணத்திலும்
மலர்கிறது ஒவ்வொரு மனிதனின் காதலும்
ரோஜாக் காம்புகள் இரங்கற்பா வாசிக்கின்றன.