நம் காதலுக்கு ரோஜா மரணம்

ஒவ்வொரு ரோஜாவின் மரணத்திலும்
மலர்கிறது ஒவ்வொரு மனிதனின் காதலும்
ரோஜாக் காம்புகள் இரங்கற்பா வாசிக்கின்றன.