என் பிறவி செய்த பாவமடி

பிறவி செய்த பாவமடி
பூமியில் பிறந்தும்-
நான் உன்னோடு வாழாமல்.

கண்கள் செய்த பாவமடி
உன்னைக் கண்டும் –
நீ என்னைக் காணாமல்.

இறைவன் செய்த பாவமடி
அழகாய்ப் படைத்தும் –
நான் உன்னைச் சேராமல்.

என்னுயிர் செய்த பாவமடி
உன்னைப் பிரிந்தும் –
இன்னும் என்னைவிட்டுப் பிரியாமல்.

மீதிநாட்கள் செய்த பாவமடி
இன்னும் வாழ்ந்து-
நான் உயிரோடு சாகாமல்.

ஆற்றாமல் ஆற்றுகிறேன்
உன்நினைவைச் சுமந்து –
தோழி உந்தன் பாசத்தாலே!
*************************************************

History of a Friend

 

The news of a friend in paper,

A good friend as a book ,

Best friend as history in heart,