பூக்கள் கூட காதலிக்கும்

ஒருநாள் வாழ்வேன்
என்று தெரிந்தும்
உனக்காக மலர்கிறேன்
உன்தலையில் ஒருநாளேனும்
வாழ்ந்துவிட வேண்டுமென்று!

English: (to a typical Tamil woman, the flowers say):

Though,my life is for a day,

A thumb rule of my life,

I still blossom from the stem,

To live on your plait for a day!

Honey lips

Beetles imbibed the honey,

Honey petals are falling,

Flowers to be dead in the eve!

Every rose dies for a reason

Upon death of every rose,

Love blooms at the heart,thorns sing

A love anthem of eulogy.