அன்பு தங்கைக்கு — to my beloved sister

As a request to write a poem to a sister – a blogger!!

படைக்கும் முன் பரமன் கேட்டான்
யார் முதலில் பிறக்க போகிறோம் என்று;

நான் முதலில் பிறந்து
உன்னை தூக்கி சுமக்க
வரம்கேட்டு அண்ணனாய் அவதரித்தேன்;

உன் பிஞ்சு கைகள் பிடித்து
நெஞ்சோடு அணைத்து கொஞ்சினேன் அன்று;
ஓடி விளையாடும் போது,
கைகோர்த்து கண்ணீர் சிந்தாமல்
என்னை தன்னுயிராய் காத்தாய்.
அந்த கைக்கு பரிசு
தங்கத்தால் வளையல்.

பிறவிகள் தாண்டியும் தொடரும் பாசம்
கல்யாணம் முடிந்து தாயாவாய் நீ
தாய் மாமன் என்று முடிசூட்டுவாய் எனக்கு;

என் அண்ணன் என்று ஊருக்கு சாற்றுவாய்
ஆறாத காயங்கள் எல்லாம் தாயாய் ஆற்றுவாய்;

தொப்புள் கொடி உறவு நம் பந்தம்
மருமகள் கொடுத்து தொடரட்டும் நம் சொந்தம்;

 

He[God] asked before the creation
Who was going to be born first;

I was born first
To carry you on my hands
I was born as a brother;

I hold your little hands
I wrapped up with the chest on the day;
The hands you wrapped my neck

To wipe my tears together
I gifted that hand
a Golden bangle

The affection that continues beyond births
You’re married and you’re crowned as mother
You crowned me as father-in-law of your baby

you trumpet to the world our bonding
You will heal my injuries like a mother;

The relationship of the umbilical cord is our bond
We will continue beyond the births to come;

The 4 types of people I love

Folks,

There are 4 types of people around me whom I like most.They are,

1. Just think – dreamers

These types of people I don’t often meet or I have never meet and still they make me love them more.They are poets and scientists ( for me only those two kind of people make me feel happy when I just think of them). I don’t even need to meet them personally to get inspired or love them.

2. Just see – saviours

People who make me feel happy when I just see them, those are some of well wishers, good hearted people, who never care of money, never care of their status, never care of their position, never care of their life on the earth. They are sages, saints, social workers, and whoever sacrifice their lives.

3. Just talk – givers

People who make me feel happy when I just talk to them. Most of them are my college friends, teachers, and professors.

4. All rounders

Only handful of people who will make me feel happy and better in all the ways said above,

  • when I just see them
  • when I just talk to them
  • when I just think of them

They are the persons behind my success, behind my life, behind every step of my leg

My mum, my dad, my sister(s) and my brother(s), and finally my sweet heart!

Share your opinions who makes you feel better and who fall in these categories 🙂