காற்றில் எழுதிய சரித்திரம்

காலம் மாறலாம் , நம் கோலம் மாறலாம்
கண்ட கனா மாறலாம் , உலகம் கூட வேறு ஆகலாம்,
பேசிய பேச்சும் , காற்றில் கலந்த பேச்சலையும் ,
யுகங்கள் கடந்து அண்டம் முழுதும் வாழ்ந்தேயாகும்.

அலையும் நானும்

கரையை வந்து வந்து பார்த்துவிட்டு
வெறும் கையேடு போகும் அலைபோல,
நித்தம் நாம் களித்திருந்த இடம் வந்து,
கண்ணீரை நிரப்பிவிட்டு போகின்றேன்.

He enthralled her

He twisted the whip against her plait,
She fell on his lap as a bestie,
He took her on his chest,
Consoled the her desires.

Talked for hours and played like babies ,
They are best pals in heart,
Yet, time has come to end the story,
They are dusts in the time,
Memories will speak the lures he inseminated.

#Metoo is really help women?

#Metoo is the word that every social media freak is talking about in India. Twitter is flooded with hell lot of stories that women were hiding for a decade I suppose. Thanks to social media revolution to open up the doors for the justice of suppressed women.

Guess , a woman asking to join you in the tea party and taking you in her car, and intoxicating you and raping till your penis bleed like hell, and leaving a word not to open up your mouth about it?

Or Guess a woman manager calling you in her cabin and unzipping her pants to asking you to please her to the hell and if you are about to spread a word about it, you might end up loos the job.

Dear men, will you be able to survive of this soul wreathing stories?. But women were hiding this and lived a horrible life about men. And had been warned not to speak up for the centuries.Now the back doors also closed for the filthy men.

Power and money has suppressed and made many women as whores and sluts on their eyes. Let us stand with them and raise our voices too. We should bring up them and give a justice to remember.

A story on the stars – a haiku

pleiades-by-jamie-ball-580x476

Write our love on stars,
Solder in the walls of the sky
Generations to read our story.

Photo Credit: Google

Civil war: Suicide of mankind

SYRIA-CONFLICT

Dear Politico, we are not fighting against-
The aliens of mankind;
but ourselves,
Polluting the mother nature by blood,
Make us feel raping the own siblings,
Rational mind is tortured to death,
We all throwing stones of our future,
It’s the hell we are building to rest.

tamilprotestorsreactsrilankadeclareend4o-j5gys37tl

The technology is evolving everyday and we are changing the smartphones as and when there is new product hit the market. And why not we try new mail apps for your purpose? Here we will share few of the best apps that you might want to touch base of your need. Gmail One of […]

via Best Free Email Apps for Android — Pencliff

We all are fascinated by new apps everyday and still there is a chance that we may miss some of the best apps for our phones. Google , the creator of the Android OS and the top search engine in the world has some of the best apps we must give try. Gmail One of […]

via The top 10 Google apps we must try! — Pencliff

Review of Nicculent – The blogger of Teens

This is really an amazing moment to introduce a teen blogger and a talented persona of teens. She writes anything that comes to her mind without any hesitation and breaks the barrier with a hard stone.

She is none other than Nika, a teen blogger who really amazes the readers with her indigenous power and knowledge to leave us aghast of her writings.

Her blog Nicculent has anything you need on Lifestyle, Self help and Social Media.

This is the blog for the one who need kinda of lifestyle ideas or self help thoughts. And you won’t be disappointed of your visit.

I would like to give her a 4.9/5 for her blog considering she is good at where she claims to be good at.

Happy blogging Nika. Looking forward for more posts from you in our blog Pencliff.

Love beyond the sky

 

Our love spreads beyond,
the sky and the galaxies,
Catch me in mind’s speed.