Be the Phoenix

Phoenix_Art

Fly like a phoenix,
Bloom like a Sunflower,
Be the best Sun-Lover.

Never give up trying,
No more end of your loving,
Tilt the head like a sunflower,
Perish into ash like phoenix,
Resurrect to love again the Sun.

அறுத்தெறி முலைகளை/ Behead the Breasts

ஆறிலும் சாவு நூறிலும் சாவு
சென்று வா மகனே! வென்று வா மகனே !
என்று தானே வேலும் கையுமாய்
வீறு கொண்ட நடையோடு
போருக்கு அனுப்பினேன்.

புறமுதுகிட்டு ஓடி புழுதியில் விழுந்தனையோ!
புல்லருவி பெற்ற மகனே
என பெயர் அழைக்க வைத்தனையோ!

கோழைக்கு பால் கொடுத்த
கொடுங்க்கூற்று முலைகளே
மண்ணில் வீழ்வாய்
அறுத்தெறி முலைகளை
என அறுத்தெறிந்தாள் தமிழச்சி !

Translation Courtesy :  Anamika

Anamika is an amazing writer and a blogger..her blog is here

Oh my son, death is inevitable,
Even if it is at sixth year or hundredth,
So, with grit and strength, I sent you to the battlefield
To win for the motherland and come
With the majestic walk and the strong weapons
To fight the war with hope I send you
I sent you to the battlefield to win and come
But instead of boldness you showed
Your back to the enemy, trying to escape,
Falling on the ground with arrows at your back
Oh, you made me the weed of a brave farm giving birth to you,
Me being the proud Tamil woman, I am,
I chop you oh my shameful breasts,
That fed a coward, down to the ground.

How to win friends and influence people?

This is just a brief summary of the book of 
Dale Carnegie’s How to Win Friends and Influence People

Indeed this is a must read book for anyone who wanna build up a great people around. I read this book some 15 years ago and I still feel the freshness and it helped me a lot to grow as a happy man. So I just feel to share this with you guys.

  1. Be genuinely interested in other people. And never show your hatred to them
  2. Be a good listener of other person. This really works well, let him talk and then you start.
  3. Respect other person’s interests and opinions
  4. Be truthful to others and accept your mistakes
  5. Be sympathetic with other’s ideas
  6. Try to thank the other person and make him feel important 
  7. Never get into a hot discussion or argument and try avoiding it
  8. Give honest appreciation and comments

One more last time

one more last time…
the first and last time of our meet
has dispersed all the secrets,
we fall on each other’s shoulder,
years of love carried o’er,

one more last time,
O, my love, before you take off,
I will shed the last drop,
Let it stay on your womb,
to take a birth be with you,

One more last time,
Shall I touch your cheek and I will,
pull off my eyes and with my own will,
I hand o’er on your hand,
Keep it safe on your heart,

One more last time,
I will cry to the world as a wild beast,
Let this cry rip off the sky from cliff,
I will write a story of love on vein,
with those tears of breakup pain.

Your eyes are the liars

You gaze at me like a pointed gun,
I never waged war against a paisan,
Thy eyes swallowed me like a drop of water-
Caging the full moon on its kisser;
I am imprisoned inside your pupils-
without breaking the eyelids.
Don’t ever accuse me for tormenting,
Your heart and soul.
O, My angel I feel secured,
You not jailed me though,
To save me from dust and ash,
I feel warmth of love, and tears,
Feeling dual love in my life, when
You birthed me two times in your eyes.

Even the love is fake in this world!

We often say the money is not life and we must stop running behind the money, but dear friends is the love and peace are enough true in this world?

We suppose you stopped earning the money and you have left with an empty wallet to help your girlfriend and she must not be holding the hand for long.

And the love is not fair enough to justify her that you have more than this universe.She will not be convinced that you have millions of stars than millions of bucks in pocket. After all you need the same love as the millions of bucks like millions stars in the sky.

Ok, let us assume you are lost all your sense and have much of your health going down everyday.Your way of connecting to her stopped for few days and she is happy without you. Those words she spoke to you and promises will not remind her that still there is love. Because when one goes through an unfortunate time, the other person cease to love you anymore. This is common for both parties.

So love is not enough and you need money too!!! Chase the money and then chase the love…
Love without money and life, is like planting trees in a desert!!
There is no true in this world but there is true money that give you everything!!

Wanna be co-author? Editor? Writer? Guest writer?

Friends, I have just started an another blog for the like minded people who wanna to write together and grow together!

Yes! It’s gonna be like a move to bring together like minded writers and make a collaborative blogging together.

If you wish to write on this blog or be an editor of this blog, please write down your nomination below. or mail me at poetpby@outlook.com with the following details

Name: Real/Pen name
Job: Student/Working as…
From: India.
My Blog: https://pencliff.wordpress.com
About Me: A student Secretary and editor, writer in local college magazine.
Role: Author.

Please follow the blog and I feel your support will make us grow !!

Blog is : https://pencliff.wordpress.com/

I welcome all of interested people from any stream to write down on this blog and enjoy the blogging.

Guidelines:

1. You must post only your own content.
2. Don’t make any copyrighted content and this is against our policy and we will remove it if reported.
3. No nudity of pictures of any sort is entertained here.
4. Adult poems are allowed but nude pictures or videos along with the poems should be avoided.
5. There should not be any personal attack on any person,society, community, religion, country and anything violates this rule will be removed.
6. You are responsible for the content you write.
7.This is purely out of fashion and this is not a paid blogging.You write and enjoy being shared with other writers followers. SO PLEASE REMEMBER WE ARE NOT CURRENTLY PAYING FOR WRITING HERE.

8. You can quit the blog and writing here any time if you feel not ok. We will remove all the content by you if requested.
9. Respect other writers and never make any harsh statement against other’s post.
10. Site Admin has the rights to revoke your access anytime, rights to remove your post if anything violates the rules.

Good to Remember!!

You can reproduce the same content from your own blog and give a link here to your blog to maximize the followers on your blog!!

These are the guidelines for now, and may be added later if we like to add anything.

Kiss me, I am desperate

Made of fresh cocoa powder,
With fresh milk oozing out,
A sweetened red petals of lips,
Pinch of salt to sugarate,
Watering mouth, wetting the lips,
I long you taste me,
Adore me like a fresh baby,
Lick it like a honey finger,
I will remember the love you had-
When I flow throw your throat,
Kiss me, I am desperate,
I will make you remember forever.
-A chocolate lips on the desk.

hungry-sweet-chocolate-istock_000027210034large-2

Long Lost Love

Anamika's Blog

Dear fellow bloggers and readers, this poem is a collaboration effort with a dear friend and author Alien Poet

This is our third attempt at a collaborative poem together, the first one ‘The bountiful nature ’, the secomd ‘A letter from the battlefield‘  being welcomed and received so well by all. This time the topic was decided as ‘Mutual Break up’. Mutual or not breakups are tough. We have tried to reflect the pain and agony both the parties involved, goes through, in this poem. Hope you readers will like this collaboration too.

photo-1516822003754-cca485356ecb

Long LostLove….A mutual breakup.

Anamika:

When there is nothing else to say,
I knew I could not ask you to stay,
This break up has been emotional and long,
But, don’t feel sorry, for you know I am strong.

Alien Poet:

Fate never wins over us,
Won the hurdles that hindered,
Some write stories to…

View original post 112 more words

காற்றில் எழுதிய சரித்திரம்

காலம் மாறலாம் , நம் கோலம் மாறலாம்
கண்ட கனா மாறலாம் , உலகம் கூட வேறு ஆகலாம்,
பேசிய பேச்சும் , காற்றில் கலந்த பேச்சலையும் ,
யுகங்கள் கடந்து அண்டம் முழுதும் வாழ்ந்தேயாகும்.