இரு மீன்கள் 

கடவுள் படைத்த விண்மீன்களில் ,

இரண்டை மட்டும் வைத்துவிட்டான்,

ஆயிரம் மைலுக்கும் அப்பால்,

சுட்டெரிக்கும் சுடர் ஒளியாய்,

ஒளிவீசும் உன் இருகண்கள்.

8 thoughts on “இரு மீன்கள் 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.